บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และอดีตอาจารย์ที่ได้รับรางวัล


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และอดีตอาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์


2. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2561 
ประเภท อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


3.  อาจารย์ ดร.เป็นหญิง  โรจนกุล  อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

  วันที่ 16 ม.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280