กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2562


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Math Science CMU Colloquium) ประจำเดือนมกราคม ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือมกราคม 2562
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
 
โดย 
Nawapon Nakharutai (นวพร นาคหฤทัย)
Durham University, UK
 
ในหัวข้อ 
Improved linear programming methods for checking avoiding sure loss
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่
 

 
รายการเอกสาร Download
1 201901_poster1.pdf

  วันที่ 3 ม.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280