กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Math Science CMU Colloquium) ประจำเดือนธันวาคม ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
 
โดย 
Prof. Dr. Ser Peow Tan 
Department of Mathematics, National University Singapore
 
ในหัวข้อ 
Pseudomodular surfaces from hyperbolic jigsaws
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่
 
 
 รายการเอกสาร Download
1 201812_poster.pdf

  วันที่ 19 ธ.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280