Gifted Math


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 2


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 2 (วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน ครั้งที่ 2 ม.4.doc
2 คะแนน ครั้งที่ 2 ม.5.doc

  วันที่ 20 พ.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280