กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรม Open Mind Open Math ปี 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม Open Mind Open Math ณ ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม Open Mind Open Math ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นและมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมทั้งโอกาสทบทวนความรู้พื้นฐาน และฝึกถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้ผู้อื่น ได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน รวมถึงทำให้เกิดจิตสำนึกในการทำประโยชน์แก่สังคม โดยการช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นและสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนไชยปราการได้มีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยเช่นกัน

  วันที่ 9 พ.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280