กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Math Science CMU Colloquium) ประจำเดือนตุลาคม ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
 
โดย 
ผศ.ดร. ภคินี เอมมณี
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ในหัวข้อ 
เบื้องหลังซอฟแวร์คัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตา Diabetic Eye Sentinel
Behind DR Prescreening software Diabetic Eye Sentinel
 
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่
 

 
รายการเอกสาร Download
1 201810_poster.pdf

  วันที่ 8 ต.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280