กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม อบรมการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม อบรมการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกิจกรรมที่ภาควิชาฯ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

  วันที่ 29 ส.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280