กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการสืบค้นข้อมูล


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกิจกรรมที่ภาควิชาฯ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและสามารถเขียนงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ

  วันที่ 22 ส.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280