Gifted Math


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 3 (วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 3 (วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 ม.5.doc
2 ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 ม.4.doc

  วันที่ 21 ส.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280