ข่าวประชาสัมพันธ์


The 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2018


The 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2018ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2018 (ACFPTO2018)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม  2561 

การประชุม The 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2018 จัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2006 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยในสาขา Fixed Point Theory และ Optimization ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการสร้างผลงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ

ข่าวเพิ่มเติม: 
http://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=3052#.W1AntdUzbIU

  วันที่ 16 ก.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280