กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับการจัดให้เข้าสังกัดวิชาเอกแล้ว ในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 2 ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำภาควิชาคณิตศาสตร์ การแนะนำรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่ รวมถึงพบอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ และดำเนินการจัดแผนการเรียนตลอด 4 ปี ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการจัดกรรมดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด และเรียนได้อย่างราบรื่นตลอดสี่ปีที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 

  วันที่ 17 พ.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280