ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2563ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ทางภาควิชาคณิตศาสตร์
จึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบกลางภาคดังตารางที่แนบมาด้วย
 
ทั้งนี้ สำหรับวิชาที่มีการเลื่อนการสอบกลางภาค ขอให้นักศึกษาติดตามกำหนดการจัดสอบจากอาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชานั้น ๆ โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าให้นักศึกษาทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ
 
ลำดับที่ รหัสวิชา กระบวนวิชา ผู้สอน/ประสานงาน แนวทางการสอบ
1 206100 MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE ณัฐวัชร์ สนธิชัย สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
2 206103 CALCULUS 1 ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์ เลื่อนไปก่อน
3 206104 CALCULUS 2 ขวัญชนก ไชยชนะ เลื่อนไปก่อน
4 206108 ELEMENTARY MATHEMATICS สุทธิดา วงศ์แก้ว เลื่อนไปก่อน
5 206111 CALCULUS 1 อรรถพล แก้วขาว สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
6 206112 CALCULUS 2 วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ เลื่อนไปก่อน
7 206161 CALCULUS FOR ENGINEERING 1 สมชาย ศรียาบ เลื่อนไปก่อน
8 206162 CAL ENG II ศุภลักษณ์ โพธิ เลื่อนไปก่อน
9 206171 GENERAL MATHEMATICS 1 สุปรีดี แดงสกุล เลื่อนไปก่อน
10 206172 GENERAL MATHEMATICS II ธนดล ชาวบ้านเกาะ เลื่อนไปก่อน
11 206172-701 GENERAL MATHEMATICS II นวินดา ฉัตรสกุลพรหม สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
12 206181 CALCULUS FOR AGRICULTURE 1 นที ทองศิริ เลื่อนไปก่อน
13 206182 CALCULUS FOR AGRICULTURE 2 สุทธิดา วงศ์แก้ว เลื่อนไปก่อน
14 206191 MATH SOC SC I เฉลิมพล บุญปก สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
15 206203 CALCULUS III ณัฐกร สุคันธมาลา ไม่สอบ/เก็บคะแนนด้วยวิธีอื่น
16 206216 INTRO TO MATH LOGIC หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล เลื่อนไปก่อน
17 206217 FUNDAMENTAL CONCEPTS OF MATH สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี สอบ on-site ตามวัน เวลาเดิม
18 206253 INTRO MATH SOFTWARE ชัยพร ตั้งทอง เลื่อนไปก่อน
19 206255 MATH FOR SOFTWARE TECH มรกต เก็บเจริญ สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
20 206261 CAL ENG III กฤษฎา สังขนันท์ สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
21 206265 MATH METHODS FOR ES มรกต เก็บเจริญ สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
22 206266 MATH FOR EVERYDAY LIFE อติชาต เกตตะพันธุ์ สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
23 206267 MATHEMATICAL METHOD 1
ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
สอบออนไลน์โดยกำหนดวัน/เวลาใหม่
24 206281 DISCRETE MATHEMATICS
ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
สอบออนไลน์โดยกำหนดวัน/เวลาใหม่
25 206281-701 DISCRETE MATHEMATICS ปิยฉัตร ศรีประทักษ์ สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
26 206311 AXIOMATIC SET THEORY ปิยฉัตร ศรีประทักษ์ เลื่อนไปก่อน
27 206313 INTRODUCTION TO TOPOLOGY นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
28 206321 INTRO TO ABSTRACT ALGEBRA ปรียานุช โหนแหยม เลื่อนไปก่อน
29 206324 APPLIED LINEAR ALGEBRA หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล เลื่อนไปก่อน
30 206327 THEORY OF NUMBERS 1 ธีระพงษ์ สุขสำราญ สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
31 206331 ADVANCED CALCULUS ศุภณัฐ ชัยดี เลื่อนไปก่อน
32 206336 REAL ANALYSIS 1 วารุนันท์ อินถาก้อน เลื่อนไปก่อน
33 206341 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION เฉลิมพล บุญปก สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
34 206342 PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์ เลื่อนไปก่อน
35 206362 APPLIED DIFF EQN FOR ENG ธีรนุช สืบเจริญ เลื่อนไปก่อน
36 206364 MATHEMATICAL MODELING กมลวรรณ ก่อเจริญ ไม่สอบ/เก็บคะแนนด้วยวิธีอื่น
37 206367 MATHEMATICAL METHOD 2 สมชาย ศรียาบ เลื่อนไปก่อน
38 206368 MATHEMATICAL METHOD 3 ธีรนุช บุนนาค เลื่อนไปก่อน
39 206370 PROBABILITY 1 นวินดา ฉัตรสกุลพรหม เลื่อนไปก่อน
40 206428 CODING THEORY เป็นหญิง โรจนกุล สอบออนไลน์โดยกำหนดวัน/เวลาใหม่
41 206435 REAL ANALYSIS 2 ศุภลักษณ์ โพธิ ไม่สอบ/เก็บคะแนนด้วยวิธีอื่น
42 206437 COMPLEX VARIABLES เบน วงศ์สายใจ เลื่อนไปก่อน
43 206457 MATH OF FIN DERIVATIVES ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ สอบออนไลน์โดยกำหนดวัน/เวลาใหม่
44 206476 GAME THEORY นที ทองศิริ ไม่สอบ/เก็บคะแนนด้วยวิธีอื่น
45 206481 GRAPH THEORY วรรณศิริ วรรณสิทธิ์ เลื่อนไปก่อน
46 206714 ALGEBRAIC TOPOLOGY วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์ สอบออนไลน์โดยกำหนดวัน/เวลาใหม่
47 206724 ALGEBRAIC SEMIGROUP THEORY ปรียานุช โหนแหยม สอบออนไลน์โดยกำหนดวัน/เวลาใหม่
48 206734 FUNCTIONAL ANALYSIS สุเทพ สวนใต้  
49 206736 GRAPH THEORY AND APPLICATIONS วรรณศิริ วรรณสิทธิ์ สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
50 206737 MATH ANALYSIS FOR TEACHERS วารุนันท์ อินถาก้อน สอบออนไลน์โดยกำหนดวัน/เวลาใหม่
51 206774 PROBABILITY FOR TEACHERS ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ สอบออนไลน์โดยกำหนดวัน/เวลาใหม่
52 219741 PARTIAL DIFF EQN ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล ไม่สอบ/เก็บคะแนนด้วยวิธีอื่น
53 219753 NUMERICAL ANALYSIS ณัฐพล พลอยมะกล่ำ สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาเดิม
54 219766 MATH CONTROL THEORY ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์  
55 219789 SELEC TOPICS IN APPL MATH ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ สอบออนไลน์โดยกำหนดวัน/เวลาใหม่

 

  วันที่ 15 ม.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280