ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการ วมว. และสถาบันโคเซ็น วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิการยน 2562รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 20191112210717.pdf

  วันที่ 13 พ.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280