กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม นักศึกษาพบนักวิจัยในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน  2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาพบนักวิจัย เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทราบแนวทางการทำวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาฯ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการศึกษาและเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป

  วันที่ 6 พ.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280