กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรม รวมมิตรคณิตศาสตร์ 62


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม รวมมิตรคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูนเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม รวมมิตรคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ปัจจุบันภาควิชาคณิตศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาที่สนใจเรียนในสาขาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเรียนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเรียนกันเป็นหมู่คณะเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมเพื่อทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้น อีกทั้งทางภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาของทางภาควิชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการวางแผนทำกิจกรรมด้วยตนเอง

  วันที่ 24 ส.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280