ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานสัปดาห์วิทยาส่วนภูมิภาคปี 2562

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ โรงเรียนสาธิต มช. โรงเรียนสตรีศรีน่าน และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

  วันที่ 20 ส.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280