Gifted Math


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 3


ประกาศคะแนนนักเรียน Gifted Math ครั้งที่ 3 (วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน ม. 5 ครั้งที่ 3.doc
2 คะแนน ม. 4 ครั้งที่ 3.doc

  วันที่ 9 ส.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280