AP Program


ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program) สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562รายละเอียดเพิ่มเติม www1.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor/
รายการเอกสาร Download
1 ap_2019_01.pdf
2 ap_2019_02.pdf

  วันที่ 5 ก.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280