ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562


ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ทางภาควิชาคณิตศาสตร์จึงกำหนดจัดกิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงประสงค์จะรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ลงทะเบียนออนไลน์
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศรับสมัครตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์.docx
2 ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน.docx
3 รายชื่อผู้สมัครม.ปลาย.xlsx
4 รายชื่อผู้สมัครม.ต้น.xlsx

  วันที่ 12 มิ.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280