Gifted Math


ประกาศคะแนนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1


ประกาศคะแนนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน ม. 5 ครั้งที่ 1.doc
2 คะแนน ครั้งที่ 1 ม.4.doc

  วันที่ 6 มิ.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280