Gifted Math


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 1


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 1 (วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน-ครั้งที่-1-ม.4.doc
2 คะแนน-ครั้งที่-1-ม.5.doc

  วันที่ 6 มิ.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280