กิจกรรม ป.ตรี


กีฬา Stat-Math-Com


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2-4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา Stat-Math-Com ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาฮาเฮระหว่างภาควิชาทั้งสามได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาสถิติเมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2-4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา Stat-Math-Com ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาฮาเฮระหว่างภาควิชาทั้งสามได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาสถิติ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในภาควิชาทั้งสาม และให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายความตึงเครียด เพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่คณะและการทำงานร่วมกัน

  วันที่ 23 มี.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280