กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Math Science CMU FORUM) ประจำเดือนมีนาคม ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562ครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Math Science CMU FORUM)
(เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Series FORUM)
ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
โดย 
ดร.กีรติ เทอดนิธิ ศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ รหัส 49
Data Scientist KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)
Ph.D. in Financial Mathematics, Osaka University, Japan
 
ในหัวข้อ 
จาก Data Science สู่งานวิจัยภาคธุรกิจ 
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของภาควิชา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกเหนือจากประเด็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ได้รับฟังความรู้ที่น่าสนใจ ภายใต้บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการศึกษาต่อแก่นักศึกษา  จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่
 
หมายเหตุ Forum series จะแตกต่างจาก Colloquium series โดยจะเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าการบรรยาย

 
รายการเอกสาร Download
1 FORUM 201903.pdf

  วันที่ 15 มี.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280