1. ประธานรุ่น:          084-610-1953   kettapun[at]hotmail.com

  2. เลขานุการ:            089-700-9159   lingdeedee[at]yahoo.com

  3. ผู้ช่วยเลขานุการ:  081-530-7259   pavena[at]chiangmai.ac.th

Group Email: newajarns2550@yahoogroups.com

— หากต้องการแก้ไขข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ครั้งต่อไป กรุณาติดต่อได้เสมอ —

 

 

ติดต่อประสานงาน

คณะกรรมการอาจารย์ใหม่รุ่นราชพฤกษ์ (2550)

  1. อ.อติชาต   เกตตะพันธุ์                      (หนุ่ม)      ประธานคณะกรรมการ

  2. อ.จิรวุฒิ   ชัยเพ็ชร                               (ต้น)         รองประธานฯ

  3. อ.ดร.บดินทร์   บุตรอินทร์                (รอย)        กรรมการ

  4. อ.นพ.ปกรณ์   วิวัฒน์วงศ์วนา           (สน)         กรรมการ

  5. อ.ดร.นภาวรรณ   โฆษิตเรืองชัย       (นะ)          กรรมการ

  6. อ.กิตติธัช   สุตีคา                                (บอล)       กรรมการ

  7. อ.ธนพล   มีอุดร                                 (ติ่ง)          กรรมการ

  8. อ.ธีรวัฒน์   กำเนิดศิริ                          (เอ๋)           กรรมการ

  9. อ.วรวิชญ์   จันทร์ฉาย                         (บอย)       กรรมการ

10. อ.ดร.ภริดา   โกเชก                            (กุ้ง)          กรรมการ

11. อ.ศศิกานต์   ลิมปิติ                             (ปาล์ม)     กรรมการและเลขานุการ

12. อ.ปวีณา   อินตารักษา                         (ณา)          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ