เว็บไซต์กระบวนวิชา 206753

การสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

(Mathematical Instruction and Technology)

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  

ชื่อกระบวนวิชา: การสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Mathematical Instruction and Technology)

 

ผู้สอน:            อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

ห้องพัก:          MB 2304 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3)

โทรศัพท์:        (053) 943-327 ต่อ 127

อีเมล์:              kettapun[at]gmail.com

FB Fanpage:  www.facebook.com/Dr.NoomMathLover

เว็บไซต์:          www.atichart.com

 

ผู้สอน:               ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
ห้องพัก:            ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 1)
โทรศัพท์:         (053) 943-327 ต่อ101

อีเมล์:             akaewkhao[at]yahoo.com

Facebook:     Attapol Kaewkhao

 

Facebook Group ของรายวิชา: Math753 1/2558

 

วันเวลาที่สอน:
    จันทร์-ศุกร์ที่ 5-22 ต.ค. 58 เวลา 16.30-19.30 น. และศุกร์ที่ 23 ต.ค. 58 เวลา 9.00-16.00 น.
 

Office Hours:

    นักศึกษาสามารถนัดพบนอกเวลาสอนได้เสมอ

 

สัดส่วนการให้คะแนน:  

1. คะแนนการเข้าชั้นเรียน 10 %
    (การตอบคำถามในชั้นเรียน และการช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรียนขณะฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์)

2. กิจกรรมระหว่างเรียน 30 %
        2.1. งานเดี่ยว การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 10%
        2.2. งานเดี่ยว การพัฒนาเว็บไซต์คณิตศาสตร์ 20%

3. โครงงานปลายภาค 60 %
        3.1. งานกลุ่ม (2-3 คน) การออกแบบ Storyboard สื่อดิจิตอล 15%
        3.2. งานกลุ่ม (2-3 คน) การพัฒนาสื่อดิจิตอล 25% (ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. 58)
        3.3. การนำเสนอโครงงาน 20% (วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 58 เวลา 16.30-19.30 น.)


 

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

 

1) เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนวิชา

2) วีดีทัศน์ประกอบการสอน และลิงค์น่าสนใจ


หน้าหลัก