รายงาน หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาตรี

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อหัวข้อ ไทย ชื่อหัวข้อ eng ประธานที่ปรึกษา กรรมการ วันเดือนปี ที่จบ การเผยแพร่งาน
4805592นายเปี่ยมศักดิ์ กาฝั้นวิธีสำหรับการแก้สมการเชิงปริพันธ์The Methods for Solving Integral Equationsรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา โรจนไพบูลย์ 2/2551
4805546นายอนุชา เลิศศรีการประยุกต์ของโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อนำไปใช้ในการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมของอำเภอแม่แจ่มLinear Programming And Its Application For Optimal Transporting Agriculture Goodsอาจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง อาจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง2/2551
4805566นางสาวชุลีพร เป็นแผ่นสื่อการเรียนการสอนเรื่องทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคStudy Aid Elementary for Microeconomic Theoryอาจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทองอาจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง2/2551
4805619นายวัลลภ สมวรรณ์สื่อการเรียนการสอนเรื่องพีชคณิตเชิงเส้นStudy Aid Elementary for Linear Algebraอาจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทองอาจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง 2/2551
4805543นางสาวสุธินี เขียวแท้รูปแบบปิดของ Newton - Cotes trigonmetrically-fitted ลำดับสูง สำหรับการหาค่าอินทิกรัลของปัญหาวงโคจรเมื่อเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลานานHigh-order closed Newton-Cotes trigonometrically-fitted formulae for long-time integration of orbital problemsผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต เก็บเจริญอาจารย์ ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์2/2551
4805612นางสาววรารัตน์ ใจพลแสนเส้นผ่านกลางในกราฟวิถีDiameter in Path Graphsรองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีรองศาสตราจารย์ นิตยา ณ เชียงใหม่2/2551
4805563นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์มูลการปรับปรุงระเบียบวิธีนิวตันให้มีลำดับสี่บางวิธีSome Fourth order modification of Newton methodผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต เก็บเจริญ อาจารย์ ดร.ธีรนุช บุนนาค2/2551
4805608นายรังสิกร ใจกล้าการใช้พีชคณิตเชิงเส้นศึกษากราฟเชิงเรขาคณิตLinear algebra approach to geometric graphsอาจารย์ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลางอาจารย์ ภรัณยู จันทร2/2551
4805544นางสาวสุภาลิน ศรัณย์วงศ์การทำนายการลุกลามของไฟป่าโดยใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาForest fire spread prediction using cellular automataอาจารย์ดร.สมภพ มูลชัยอาจารย์ อติชาต เกตตะพันธุ์2/2551
4805603นางสาวรัตนาภรณ์ อุ่นนันกาศระบบเงินสำรองแบบสุทธิคงที่และระบบเงินสำรองแบบดัดแปลงNet Level Reserve System And Modified Reserve Systemอาจารย์วีณา ลีลานิตย์กุลอาจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา2/2551
4805539นายจักรพงศ์ เตี้ยมมีฟังก์ชันที่มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มAssociative Function อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ อุตุดีผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ภักดีสุ่สุข2/2551
4805540นายณฐวัฒน์ กล่ำสกุลการศึกษาความสัมพันธ์ของความต่อเนื่องแบบเอกรูปกับการเติมโตของฟังก์ชันUniform Continuity and Growth of Real Continuous Functionsรองศาสตราจารย์ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์อาจารย์ ดร.บัญชา ปัญญานาค2/2551
4805541นายธัชพล ใจดีดรรชนีเวกเตอร์มอดุโล mVector Indices modulo mผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ศรชัยยืนอาจารย์ ดร.สายัญ ปันมา2/2551
4805626น.ส.ศิริลักษณ์ วังราชกึ่งกรุปการแปลงซึ่งเป็นกึ่งกรุป - BQOn Transformation Semigroups which are BQ-semigroupผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สกุลวัฒนะผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2551
4805581น.ส.นิภาพร ทิพย์มะณีคุณสมบัติสำคัญบางประการของซิงกูลาร์เมตริกซ์ที่เชื่อมโยงกับโอเดมโพเทนท์เมตริกซ์Some special properties of singular matrices via idempotent matricesอาจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลางอาจารย์ ดร.สายัญ ปันมา2/2551
4805542นางสาวนราวดี ณ น่านเอกลักษณ์ใหม่ในสามเหลี่ยมแคทาแลนNew identities in the Catalan triangleศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษาผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สกุลวัฒนะ1/2551
4705616นายนพรัตน์ เพชรพิลาคุณสมบัติบางประการของสมการผลต่างเชิงเส้น และการประยุกต์Some Propertics of a linear difference equation and its applicationsอาจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลางอาจารย์วีณา ลีลานิตย์กุล 1/2551
4505446นายยุทธพงษ์ นันตะแขมการศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์แบล็ค - โชลส์ เพื่อการลงทุนStudy of Black - Scholes partial differential equation for Investment ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต เก็บเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จูลิน ลิคะสิริ2/2550
4705613นางสาวทิพวรรณ สาทุ่งวิธีการทำซ้ำใหม่สำหรับการแก้สมการไม่เชิงเส้นA new iterative method for solving nonlinear equationsรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา โรจนไพบูลย์ 2/2550
4705603นายฉันทวัฒน์ ฉันทะสื่อการเรียนการสอนเรื่องจลศาสตร์ของไหลเบื้องต้นStudy Aid for Elementary Fluid Dynamicsอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์อาจารย์ชัยพร ตั้งทอง2/2550
4705600นางสาวจิระประภา สุวรรณจักรการหาดีเทอร์มินันท์ของเมตริกซ์โดยวิธีการใหม่A new technique for finding the determinant of matricesอาจารย์ ดร.สมภพ มูลชัยอาจารย์ชัยพร ตั้งทอง2/2550
4705599นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อนการดุลสมการเคมีโดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มBalancing chemical equations using integer linear programmingอาจารย์ ดร.สมภพ มูลชัยอาจารย์ ดร.สมลักษณ์ อุตุดี2/2550
4705681นายเอกพงษ์ ดวงดายผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการดัฟฟิงโดยขั้นตอนวิธีลาปลาซดีคอมโพซิชันNumerical solution of Duffing equation by the Laplace decompositon algorithmรองศาสตาจารย์ทศพร จันทร์คงอาจารย์ ดร.สมภพ มูลชัย2/2550
4705582นายเอกพันธ์ จันมาการวิเคราะห์แบบจำลอง Black-Scholes-MertonAnalysis in the Black-Scholes-Merton Modelผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จูลิน ลิคะสิริอาจารย์ ดร. ธีรนุช บุนนาค2/2550
4705581นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขินการนำทฤษฎีกราฟมาพิสูจน์ การไม่มีคำตอบของ Fifteen Puzzle The Solution to The Fifteen Puzzle is impossible : The Proof by Graph Theoryผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จูลิน ลิคะสิริอาจารย์ ดร.ธีรนุช บุนนาค2/2550
4705580นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่คอนเนคติวิตี้ของกราฟวิถีConnectivity of path graphsรองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีรองศาสตราจารย์ นิตยา ณ เชียงใหม่2/2550
4705579นายสรายุทธ เริญกาศระเบียบวิธีทำซ้ำแบบแปรผันVariational Iteration Methodผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์รองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คง2/2550
4705577นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับศึกษาผลของยาต้านมะเร็งที่มีต่อไดนามิกส์ของการเติบโตของก้อนเนื้อร้ายA mathematical model to study the effects of Anti-cancer drugs administrations on Tumor growth dynamรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงอาจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง2/2550
4705576นายวัชรพงษ์ อนรรฆเมธีการกำหนดฟังก์ชันจากอนุพันธ์ดีนีของฟังก์ชันDetermination of function from Dini Derivative of functionรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์อาจารย์ ดร.บัญชา ปัญญานาค 2/2550
4705575นายวสกร แลสันกลางการใช้โปรแกรมเชิงตรรกะในการหาผลเฉลยเกมส์ซูโดคุLogic Programming for Solving Sudokuอาจารย์ ดร.นที ทองศิริอาจารย์ ดร. ธนศักดิ์ หมวกทองหลาง2/2550
4705574นางสาวพชรพรรณ อมรนพรัตนกุลการแก้ปัญหาการแจกงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์Solving The Assignment Problem By Computer Programimngอาจารย์ชัยพร ตั้งทองอาจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง2/2550
4705572นางสาวเป็นหญิง โรจนกุลรหัสไซคลิกเหนือฟิลด์จำกัดCyclic Codes over a Finite Fieldรองศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์2/2550
4705571นางสาวปนิดา หอมนานคณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ Mathematics and Chiang Mai wall constructionอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์รองศาสตราจารย์สมัย ยอดอินทร์ 2/2550
4705569นางสาวเบญจพร แก้วสากึ่งกรุปการคูณ ซึ่งทุกใบ-ไอดีลเป็นควอซี-ไอดีลMultiplicative Semigroup whose Bi-ideals are Quasi-idealsผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สกุลวัฒนะผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2550
4705568นายบุญรักษ์ สุชัยธนาวนิชการใช้โปรแกรมเชิงตรรกะในการจัดห้องสอบLogic Programming for Examination Rooms Allocationอาจารย์ ดร. นที ทองศิริอาจารย์ ชัยพร ตั้งทอง2/2550
4705567นางสาวนิรมล เหล่าสัมฤทธิ์การจำลองการลุกลามของไฟป่าโดยใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาModelling forest fiere spread using Cellular aulomataอาจารย์ ดร.สมภพ มูลชัยอาจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง2/2550
4705566นางสาวนิติมา ชัยแสนสุขควอซี-ไอดีล ในกึ่งกรุป On quasi- - ideals in -semigroupsผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุขผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สกุลวัฒนะ2/2550
4705565นางสาว ธนัชชา แสงจันทร์ กึ่งกรุปการแปลงคงสภาพอันดับ ซึ่งทุกไบ-ไอดีลและควอซี-ไอดีล ()เป็นสิ่งเดียวกันOrder-Preseving Transformation Semigroups Whose Bi-ideals and Quasi-ideals Coincideผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุขผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สกุลวัฒนะ2/2550
4705562นายฐิติพงษ์ กาวิชัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย : กรณีศึกษาในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนA mathematical model of malaria transmission: A case study in Amphoe Muang, Mae Hong Sonอาจารย์ ดร.ธีรนุช บุนนาคผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จูลิน ลิคะสิริ2/2550
4705561นางสาว เชิญขวัญ ปิงใจสื่อการเรียนการสอนเรื่องสูตรปิดของนิวตัน-โคตส์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s SketchpadInstructional Media on Newton Cotes Closed Formula by The Geometer’s Sketchpad Programอาจารย์ชัยพร ตั้งทองอาจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง2/2550
4705559นางสาวชนานันท์ หมุดคำกฎของซิมป์สันถูกต้องแม่นยำสำหรับพหุนามดีกรี 5 Simpson’s Rule Is Exact for Quinticsผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต เก็บเจริญอาจารย์ ดร.ธีรนุช บุนนาค2/2550
4705558นายเกรียงไกร ธิดาเรืองการใช้โปรแกรมเชิงตรรกะในการตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาLogic Programming for Verification of Graduation Conditionsอาจารย์ ดร.นที ทองศิริอาจารย์ ชัยพร ตั้งทอง 2/2550
4705556นายกฤษฎา สังขนันท์พหุนามสมมาตรและผลแบ่งกั้นSymmetric polynomics and partitionsอาจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลารองศาสตราจารย์ปฤษณา กลับอุดม2/2550
4705179นายชาญ แซ่ม้าคาร์ทีเซียนเทนเซอร์Cartesian Tensorอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์รองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คง2/2550
4705334นางสาวประดับพร วงษ์แก้วแบบจำลองพลวัตของความสุขDynamical Models of Happinessอาจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลางอาจารย์ ชัยพร ตั้งทอง 2/2550
4605721นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสารผลเฉลยของโจทย์ปัญหาค่าขอบสำหรับสมการอินทิโกร - ดิฟเฟอเรนเซียลโดยใช้วิธีผลการแปลงอนุพันธ์Solution of bonndary value problems for integro - differential equations by using differential tranรศ.ทศพร จันทร์คงอ.ดร.สมภพ มูลชัย2/2549
4605067นายสนธยา แสงศรีจันทร์การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์โดยระเบียบวิธีAdomian decomposition method ( Solution of the system of ordinary diferrential equation by Adomianอ.ดร.สมภพ มูลชัยอ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดี2/2549
4605721นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสารผลเฉลยของโจทย์ปัญหาค่าขอบสำหรับสมการอินทิโกร - ดิฟเฟอเรนเซียลโดยใช้วิธีผลการแปลงอนุพันธ์Solution of bonnday value problems for integro - differential equations by using differentiรศ.ทศพร จันทร์คงอ.ดร.สมภพ มูลชัย2/2549
4605705นางสาวอาทิตยา ลานนาสถิตสเปคตรัมของกราฟSpectrum of Graphรศ.ดร.วิเทศ ลงกานีผศ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2549
4605596นางสาวสินีนาถ หัตถกองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักวิปัสสนาวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารรศ.ประทีป จันทร์คงรศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2549
4605536นางสาวศรัณยา ฟองจันทร์จำนวนเลขคณิตที่มีความก้าวหน้า 5Arithmetic Numbers Progressive 5รศ.ปฤษณา กลับอุดมอ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา2/2549
4605503นายวัชระ ชุ่มบัวตองการใช้ระเบียบวิธีทางตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาสมการคลื่นจากเงื่อนไขทั่วไปA numerical method for the wave equation subject to a non - olcal conservation conditionอ.ชัยพร ตั้งทองอ.ดร.สมภพ มูลชัย2/2549
4605426นายภานุวัฒน์ ขัดสีทะลีโปรแกรม Moodle เพื่อการพัฒนาสื่อการสอนวิชา Laplace ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตรศ.ประทีป จันทร์คงอ.ดร.สมภพ มูลชัย2/2549
4605371นายกฤตติภัส ฝั้นศิริสัมมนา 4902/2549
4605264นางสาวทิพย์ฤดี ชูวีระเดชสัมมนา 4902/2549
4605171นางสาวเกตน์สิรี ขวัญอยู่เกมข้ามสะพานCrossing the bridgeอ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดีอ.ดร.สมภพ มูลชัย2/2549
4605090นางสาวกนิษฐา อังผาดผลทฤษฏีบทของพอลยาและรูททรีPolya's Theorem and Rooted Treesรศ.ดร.วิเทศ ลงกานีรศ.นิตยา ณ เชียงใหม่2/2549
4605072นางสาวอักษร เลื่อนยศการประยุกต์ของการแปลงซูมูดูAn application of the sumudu transform อ.ชัยพร ตั้งทองอ.ดร.สมภพ มูลชัย2/2549
4605068นายอภินันท์ อ่ำเกษมการหาค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการจัดเรียงตัวของฟันโดยใช้ระเบียบวิธีLevenberg - Marquardt ( Parameter estimation for mathermatical model of the human dental arอ.ดร.สมภพ มูลชัยอ.อติชาต เกตตะพันธุ์2/2549
4605067นางสาวอนุสรา เรือนอ่อนเซตย่อยเรกูลาร์ของกึ่งกรุปที่สัมพันธ์กับสมาชิกไอเดมโพเทนท์Regular Subsets of Semigroups Related to their Idempotentsรศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีผศ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2549
4605065นางสาวหฤทัย พันธุวงษ์ความเป็นปรกติของTRegularity of Tรศ.จินตนา แสนวงศ์ผศ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2549
4605065นางสาวหฤทัย พันธุ์วงษ์ความเป็นปรกติของTRegularity of Tรศ.จินตนา แสนวงศ์ผศ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2549
4605060นายสิริพันธุ์ จันทราศรีทฤษฏีจุดคงที่ในปริภูมิเมตริกFixed point theorems in metric spacesศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษาผศ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุข , อ.ดร.บัญชา ปัญญานาค2/2549
4605058นางสาวสาวิตรี มูลย่องทฤษฏีของพอลยาและสวิทซิงฟังก์ชันPolya's theorems and switching functionsรศ.ดร.วิเทศ ลงกานีผศ.ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์2/2549
4605067นายสนธยา แสงศรีจันทร์การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์โดยระเบียบวิธีAdomian decomposition method ( Solution of the system of ordinary diferrential equation byอ.ดร.สมภพ มูลชัยอ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดี2/2549
4605033นางสาวปิยะฉัตร อุดมวงษ์ระเบียบวิธีการทำซ้ำบนช่วงAn iterative method for algebraic Solution to interval eguationอ.ชัยพร ตั้งทองอ.ดร.สมภพ มูลชัย2/2549
4605026นายนิวัฒน์ พันน้อยการประมาณค่าการทำซ้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งจุดตรึงร่วมของลำดับการส่งไม่ขยายในปริภูมิบานาคสะท้อนIterative approximation to common fixed points of nonexpansive capping sequences in refleศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษาผศ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2549
4605025นางสาวน้ำทิพย์ มีมากฐานหลักแบบสั้นสำหรับวาไรตี้ของไดกรุ้ปA Short Basis for the Variety of Digroupsรศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนวลีผศ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2549
4605023นายนษิ ตันติธารานุกุลกึ่งกรุ้ปการแปลงคงสภาพอันดับปรกติThe number of elements in OT (In) En E Iผศ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุขผศ.สมคิด สกุลวัฒนะ2/2549
4605021นายนรินทร์ คำปันลำดับที่เล็กสุดเฉพาะกลุ่มและใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มของไอดีลทางซ้ายในกึ่งกลุ่มอันดับบางส่วนแกมมา On Minimal and Maximal Ordered Left Ideas in Po - Gramma - Semigroupsผศ.ดร. ศรีจันทร์ อาวรณ์Professor Dr.Akbar Rhemtulla2/2549
4605020นายธีรวัฒน์ กันทะกระบวนการทำซ้ำสำหรับฟังก์ชันไม่ขยายในปริภูมิฮิลเบิร์ตA genaral iterative method for nonexpansive mapping in Hibert Spacesศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษาผศ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุข , อ.ดร.บัญชา ปัญญานาค2/2549
4605013นายชัยณรงค์ เกษามูลกระบวนการทำซ้ำแบบทั่วไปสำหรับการส่งไม่ขยายในปริภูมิฮิลเบิร์ตA general iterative method for nonexpansive mapping in Hibert Spacesศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษาผศ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุข , อ.ดร.บัญชา ปัญญานาค2/2549
4605011นางสาวจีรพร สลัดใดอินทูอิชันนิสติกฟัซซีสับไฮเปอร์เนียร์ริงของไฮเปอร์เนียร์ริงOn Intuitionistic Fuzzy Subhypernear - rings of Hypernear - Ringsรศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีผศ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2549
4405626นายอนุรัตน์ วันหลุมข้าวความแม่นยำในการประมาณค่า พาย ของอาร์คีมีดีสThe Accuracy of Approxi - mating of Archimedesอ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลารศ.ปฤษณา กลับอุดม2/2549
4405227นางสาวดาวใจ วังคะฮาตจำนวนฟิโบนักชีFibonacci numbersผศ.นฤมล ศรชัยยืนผศ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2549
4305614น.ส.สุภัคคิณี อิ่นคำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอินทิกรัลสองชั้นComputer Assisted Instruction on Double Integrals2/2546
4605344นางสาวเปรมฤดี วงศ์เมืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาพตัดกรวย2/2546
4305249นางสาวธิตอกานต์ พันธ์พัฒนกุลเนียร์ริง M(G )เมื่อ G=Z+....+Z2/2546
4305020น.ส.นิภา จันทร์อ่อนเมเชอร์เฮาส์ดอร์ฟและมิติเฮาส์ดอร์ฟ2546
4005602นายอภิรัฐ วานิชสมบัติแคลคูลัสกับโทโพโลยีพลัสCalculus and Plus Topology2543
4005599น.ส.อภิรตี ประดู่(*)ไอดีลในพีชคณิต BCIOn (*) Ideals in BCI Algebras2543
4005595นายอภิชาติ วรรณภิระFixed - Point - Free of Group2543
4005583น.ส.หัสยา พจนากฎการตัดออกสำหรับพีชคณิต BCI อะตอม และพีชคณิต พี-เซมิซิมเพิล BCICancellation Laws for BCI Algebra Atoms and P-Semisimple BCI Algebra2543
4005503นายศุภกิตติ์ พินิชเวชการโฮมเพจช่วยสอยเรื่องกราฟในสองและสามมิติHomepage of Graph in Two and Three Dimensions2543
4005422น.ส.รัติยาภรณ์ ทะสุใจหลักการรังนกพิราบและจำนวนแรมเซย์The Pigeonhole Principle and Ramsey Numbers2543
4005309น.ส.นุชจรินทร์ วงศ์รจิตสามจำนวนของปีทาโกรัสPythagorean Triple2543
4005305นายนิรุตติ์ มอยติละการคำนวณผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่ทดสอบโดยใช้การถอดรากที่ nCalculating Sums of Infinite Series by n^th root test2543
4005265น.ส.ธาริณี ธารทองกรุ๊ปที่ก่อเกิดแบบจำกัด และเคเลย์ไดกราฟFinitely generated Groups and Cayley Digraphs2543
4005251นายทินกร เหล่าอนุสรณ์การทดสอบอนุกรมโดยรากที่ n^mTest of Series by (n^m) th root2543
4005204นายชัชชัย ดีสุหล้าวิธีประมาณคำตอบของปัญหาค่าขอบโดยการถ่วงน้ำหนักเศษตกค้างApproximate Methods for Boundary Value Problems : Weighted Residuals2543
4005199น.ส.ชมัยพร สุทธิศักดิ์แอดจอยท์เซมิกรุ๊ปของพีชคณิต BCIAdjoint of Semigroup of BCI-algeblas2543
4005171นายจำรัส นันตาโฮมเพจเรื่องการหาอนุพันธ์ย่อยHomepage of Partial Differentiation2543
4005168น.ส.จารุวรรณ พุฒิคฤโฆษโฮมเพจเรื่องอินทิกรัลหลายชั้นHomepage of Multiple Integration2543
4005167น.ส.จารุวรรณ ธนสวัสดีชัยกุลโฮมเพจเรื่องะรบบสมการเชิงเเส้นและเมทริกซ์Homepage of LinearEquation System and matrix2543
4005113น.ส.กันต์ฤทัย ขุนเจริญปัญหาค่าเพาะThe Eigenvalue Problem2543
4005109นายเกรียงไกร นันทนิธิกรโปรแกรมตรวจสอบเกี่ยวกับทอพอโลยีProgram Checking about Topoloy2543
4005105น.ส.กรรณิการ์ ไชยลังกาสมการอินทิกรัลIntegral Equations2543
4005091น.ส.อาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์เนทเวิร์คNetworks2543
4005090น.ส.อารุณี วงษ์ขาวการจับคู่และการคลอบคลุมMatching and Covering2543
4005070น.ส.สุนีย์ บุญเรืองการกระทำของกรุ๊ปบนเซตGroup Action on a Set2543
4005068นายสินธุ์ อสุพลปริมาตรทรงกลม n มิติVolume of Sphere in n Dimension2543
4005065นายสยาม มูลอินทร์คณิตศาสตร์ในพฤติกรรมผู้บริโภคMathematics in Consumer Behavior2543
4005062นายสมชาย ศรียาบแคลคูลัสเอกรูปและการเปลี่ยนแปลงที่มีขอบเขตUniformly Calculus and the Law of Bounded Change2543
4005060น.ส.ศิริลักษณ์ ผลอินทร์การใช้เรขาคณิตวิเคราะห์เพื่อหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดUsing Analytic Geometry To find Maximum or Minimum Value2543
4005059น.ส.ศิริพร กุนามาอินทิกรัลของฟังก์ชันในรูปแบบกำลังสองในปริภูมิ R^nThe Integral of the Quadratic Form in the Space R^n2543
4005052น.ส.วันดี ตีระสหกุลการศึกษาคำตอบของสมการผลต่างA Study of Solutions of Difference Equations2543
4005023นายธีรเดช ศุภธีรสุพงศ์การหาค่าแม่นตรงของผลรวมอนันต์Finding Exact Values for Infinite Sums2543
4005019น.ส.ทมาภรณ์ กองแก้วจำนวนสมบูรณ์Perfect Numbers2543
4005009น.ส.จิราภรณ์ โยจินาพลังงานและสปริงที่ไม่เป็นเชิงเส้นและไม่สมมาตรEnergy and the Nonsymmetric NonLinear Spring2543
4005003น.ส.กาญจนา รินมูลผลคูณตรงของกรุ๊ปDirect Products of Groups2543
3905483น.ส.ศันสนีย์ ลายประดิษฐ์กลุ่มย่อยของการคงสภาพระยะทางบนกลุ่มสมมารถ RxR(Subgroups of Preserve Distance in Symmetric Group of RxR2543
3905638น.ส.อุมาพร ปัญญาการใช้ผลแบ่งกั้นแทกก์ในการวิเคราะเชิงจริงเบื้องต้นThe Use of Tagged Partition in Elementary Real Analysis2542
3905165นายชลทิศ ประกอบเพชรการหาคำตอบของคอนกรูเอนซ์เชิงเส้น ax + by + cz = e(mod m)Solution of Congruence ax + by + cz = e(mod m)2542
3905021นายบรรพต อินทรารัตนืสคิวโพลิเมียลริงSkew Polynomial Rings2542
3805071น.ส.อารีรักษ์ แก้วเทพทฤษฏีพื้นฐานปริภูมิฮิลแบร์ตElementary Hilbert Space Theory2541
3805029น.ส.พิกุล อุดคำรีมันน์อินทิกรัลแบบวางนัยทั่วไปThe genaralized Riemann Integer2541
3705004นายกิตติพงศ์ หัตถบรรจงจำนวนอดิสัยตัวต้นEarly Transcendentals2541
3705263นายภักดี เจริญสวรรค์ไอดีลแบบต่างๆVarious kinds of Idea2540
3705088นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูรเทคนิคการติดตามอัตราการไหลของเลือดไปยังระบบเป้าหมายTracer techniques of blood flow to the target system2540
3705273นายแมนรักษ์ เปรมทองโปรแกรมภาษาซีสำหรับการหาช่วงของรากของสมการพหุนาม โดยวิธีการของสเตอร์และทฤษฏีของบูดานและการประมาณค่า2540
3705046นายสมภพ มูลชัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการรอคอยMathematical Modeling of Queues2540
3705030น.ส. ฟองเพียร ใจติ๊บเรสิดัลบางชนิดของวงCertain Radicals of Ring2540
3705029นายเพลิน สายปาระรูปแบบกำลังสองและการประยุกต์กับภาคตัดกรวยและผิวกำลังสองQuadratic formm and Application With Conic Section and Quandric Surface2540
3705008น.ส.ชัชฏา รอดคุ้มผลการแปลง ZZ- transform2540
3605050นายอภิชาติ เกตตะพันธ์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้นNonlinear Ordinary Differential Equation2539
3605003นายกมลเทพ มีคำปริภูมิเมตริกราวด์Round Metric Spaces2539
3605255น.ส.มิ่งขวัญ กันจินะการศึกษาตัวดำเนินการบนเซตวิภัชนัยStudy on Operations on Fuzzy Sets2539
3605246นายภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์อินทิกรัลเชิงวารี และการประยุกต์Elliptic Integrals And Application2539
3605046น.ส. สมลักษณ์ อุตุดีทฤษฏีมอดูลModule Theory2539
3605013น.ส. ชมพิศ แก้วมณีการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้สมการเชิงอนุพันธ์Mathematical Modeling Using The Derivative2539
3605004น.ส.กมลวรรณ ก่อเจริญเปรียบเทียบการทำนายวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ระหว่างนิวตันและไอน์สไตน์Comparision Between Newton and Einstein ' Predictation of Planet's Trajectory Around the sun2539
3605001น.ส. กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกลการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในทางเภสัจจลนพลศาสตร์Mathematical Aspects in Pharmacokinetics2539
3305360นายสิทธิพงศ์ รักตะเมกูลแฟรกทัลFractals2539
3505348น.ส.สุรีย์พร ชาวแพรกน้อยพีเอ็น-ริงPn - ring2538
3505027น.ส.รุจิรา อุ่นเจริญปริภูมิดวลของปริภูมิลำดับThe Dual Spaces of Sequence Spaces2538
3505017น.ส.พันทิพย์ โตแก้วบทพิสูจน์ทฤษฏีบทของ Graham และ Pollak โดยทฤษฏีเมตริกซ์A Matrix - Theoretic Proof of a Theorem of Graham and Pollak2538
3505006น.ส.ทิพย์วัลย์ แสนอินตาการวางนัยทั่วไปของทฤษฏีบทของปีทากอรัสGeneralizations of Pythagoras'Theorm2538
3405137นายนที ทองศิริการพิสูจน์ทฤษฏีโดยโปรแกรมพิสูจน์ทฤษฏีNQTHM Proving theorems with Theorm Proving program NATHM2538
3405106น.ส.ดรุณี ปาวิชัยคณิตศาสตร์ในทฤษฏีพฤติกรรมของผู้บริโภค2538
3405108นายดิเรก รักประภาพันธ์การบริหารหลักสูตรกระบวนวิชาหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2537
3405129นายธวัชชัย นิวาสพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2537
3405046น.ส.กรองกาญจน์ เขื่อนสุวงศ์นอร์มัลสับกรุ๊ปNormal Subgroup2537
3405020น.ส.มรกต เก็บเจริญการแก้ปัญหาการนำความร้อนและการสั่นสะเทือนของเส้นเชือกโดยใช้ไมโครซอฟท์เอกเซลSolving Problem of Heat Conduction and vibration of String by Using Microsoft Excel2537
3405395น.ส.อารยา เศรษฐปราโมทย์การหาอัตราดอกเบี้ยจริงของการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์2537
3405107น.ส.ดารกา พลังกรุ๊ปเรียงสับเปลี่ยนPermutation in Group2537
3405088นายชัยพร ตั้งทองโปรแกรมของทฤษฏีรหัสProgram for Coding Theory2537
3405336น.ส.สุจิตรา สงวนสินรหัสไซคลิกCyclic code2537
3405119นายธงไชย สุรินทร์วรางกูรแลนทิสLattice2537
3405133น.ส.ธิดารัตน์ วัฒนนิธิกุลริงยูคลิเดียนEuclidean Rings2537
3405064น.ส.เขลางค์รัตน์ ยืนยงรูปจอร์แดนตาโนนิคัลและการประยุกต์เรื่องสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเมตริกซ์Jordan Canonical form and its Application : Matrix Differential Equattons2537
3305100น.ส.ณัฏมนา ปิยาวรานนท์รหัสเชิงเส้นLinear Code2537
3305006น.ส.ธีรนุช บุญนาคผลการแปลงฟูริเยร์แบบเต็มหน่วย2535
3305004นายณัฐกร สุคันธมาลาการพิสูจน์กฎโลปิตาล2536
3105327นายโอวาท แย้มมีศรีIntegral Transformations and Application2534
3105004น.ส.จูลิน ลิคะศิริการศึกษาความสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรการเจริญของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในแง่อ2534
3205167น.ส.พนารัตน์ ศรีเชษฐาการกำหนดเส้นโค้งCurve Fitting2535
3205074น.ส.ชมพูนุช กษมาเมธีพงศ์การนับGounting2535
3205212น.ส.มธุกุลย์ เดี่ยววิไลการประยุกต์ทฤษฏีกราฟในพีชคณิตเชิงเส้นApplications of Graph Theory in Linear Algebra2535
3205229น.ส.รัชนี สุภัคพาณิชฟิลด์ที่มีคุณสมบัติ 1/a + 1/b =1/(a+b)2535
3205235น.ส.เรวดี สูงเลิศฟ้าเบี้ยประกันชีวิตเชิงคณิตศาสตร์Mathematical of life insurance premims2535
3205040น.ส.กุลวดี ธีระกุลโมเดลทางคณิตศาสตร์ของหลักทรัพย์Mathematical Model of Securities2535
3205221น.ส.มาลี แซ่ฉั่วการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นโดยการใช้คอมพิวเตอร์2535
3905475น.ส.โศรดา ณ เชียงใหม่แฟรกทัลไทล์ลิงในระนาบFractal Tilings in the Planeอ.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์รศ.อำนสวย ขนันไทย1และ2/2542
3905254น.ส.นราพร วัดพะเยาผลการแปลงฟูเรียร์The Fourier Transformผศ.ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์อ.สิรินาฏ สุนทรารัณย์1และ2 /254
3905264น.ส.นวพร พิชญกุลแนวความคิดของการหาปริมาณพื้นฐานของระบบหมุนเวียนBasic Quantitation Concepts of the Circulatory Systemผศ. มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์อ.สิรินาฏ สุนทรารัณย์1และ2/2542
3905517น.ส.สมาพร วงค์ไชยการประยุกต์พีชคณิตเชิงเส้นในเรขาคณิตApplication of Linear Algebra in Geormtryอ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุขผศ.ดำรง จันทร1และ 2 /25
3905015นายนคร จันละวิธีการทางคณิตศาสตร์ ในการศึกษาคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิคMathematical Methods in Clinical Cardiologyผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์อ.สิรินาฏ สุนทรารัณย์ 1 และ2 /2
4105043น.ส. ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์การศึกษาแบบจำลองการล่าเหยื่อแบบต่างๆStudy on Modelling of Predationsผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์รศ. สมัย ยอดอินทร์3/2544
3705136นายเชี่ยวชาญ ไชยแดงการคำนวณตำแหน่งจักรราศีเทียบกับดวงเมืองZoodiac Computing and Comparing to Ancient Cityผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์รศ.สมัย ยอดอินทร์3/2544
4105117นายกฤษณะ มะโนพิงค์ความเป็นอิสระต่อกันในทฤษฏีความน่าจะเป็นIndependence in probability theoryศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษาอ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุข3/2544
3805445น.ส.อุทัยวรรณ ทีฟัหสิริเวทย์การสร้างเซตฟัชชีConstruction of Fuzzy Setsผศ. มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์รศ.นวลอนงค์ อิทธิจีระจรัส2/2542
3905581น.ส.หยกนภา ศักดิ์แสนผลผนวกพี - เซมิซิมเปิลของพีชคณิต BCIp - Semisimple Unions of BCI - Algebrasอ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอ.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2542
3905516นายสมัคร นิสสัยการทดสอบอนุกรมโดยรากที่ n กำลัง 2Test of Series by (n) 2 rootผศ. ปกฤษณา กลับอุดมรศ. นิตยา ณ เชียงใหม่2/2542
3905505น.ส.แสงจันทร์ เทพาศักดิ์เรสิดิวกำลังสามบางชนิดSome Cubic Residueผศ.ปกฤษณา กลับอุดมอ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2542
3905463น.ส.วิลาวันย์ ปันธุการแทนด้วยแอลฟา- คัท และการวัดความเป็นฟัชชี่ Alpha - Cut Representation and Measurment of Fuzzinessผศ. มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์รศ. นวลอนงค์ อิทธิจัระจรัส2/2542
3905448น.ส. วัลลีย์ ไชยวรรณ์ทฤษฏีสารสนเทศOn Information Theoryผศ. สมศักดิ์ เอี่ยมศรีทองศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา2/2542
3905426นายวรพจน์ โชติรัตนะสุวรรณการสร้างและการตรวจสอบการป็นเซมิเนียร์ริง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์Construction and Checking Being Semi - near Ring by Using computerผศ.ดร.สุเทพ สวนใต้อ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2542
3905379น.ส.มนต์ธิรา สุวรรณประภาสมการออยเลอร์ที่มีค่าคงที่ของสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเซิงซ้อนEuler Equations whose Coefficients are Complex Constantsรศ. อำนวย ขนันไทยผศ.ดร.สุเทพ สวนใต้2/2542
3905346น.ส. พัชรา ตะเอกาการควบคุมสินค้าคงคลังInventory Control ผศ.สุพิณ ฉายากุลผศ. ดร.สุเทพ สวนใต้2/2542
3905325น.ส.ปัทมาภรณ์ เดชยาภิรมย์ลูกโซ่มาร์คอฟกับเกมกระดานเสี่ยงMarkov Chains and the RISK Borad Gameผศ. สมศักดิ์ เอี่ยมศรีทองศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา2/2542
3905293น.ส. เบญจวรรณ ขวัญอยู่เรกแทงกูลาร์แลตทิซกราฟRectangular Lattice Graphรศ. นิตยา ณ เชียงใหม่รศ. ดร. วิเทศ ลงกาณี2/2542
3905267น.ส.ณัฐพร ตื้อจันตาฟังก์ชันเบสเซลและการประยุกต์Bessel Functions and Some Applicationรศ.ทศพร จันทร์คงอ.สิรินาฏ สุนทรารันย์2/2542
3905239นายธีระพล สลีวงศ์การแกว่งกวัดฮาร์มอนิกด้วยแรงที่เป็นฟังก์ชันคาบHarmonic Oscillators with Periodic Forcingผศ.ดร. สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์รศ. ทศพร จันทร์คง2/2542
3905212นายทวีศักดิ์ เตชะธรรมวงศ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างและตรวจสอบเกี่ยวกีบกลุ่มComputer Software for Construction and verification about Groupผศ.ดร.สุเทพ สวนใต้อ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2542
3905174นายชาญชัย อร่ามกชกรแฟรกทัลFractalอ.ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์ผศ.กรรณิกา เกียนวัฒนา2/2542
3905165นายชลทิศ ประกอบเพชรการหาคำตอบของคอนกรูเอนซ์เชิงเส้น ax + by + cz =e(mod m)Solution of Congruence ax + by + cz =e(mod m)ผศ.ปกฤษณา กลับอุดมอ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2542
3905154น.ส. ฉวีวรรณ แซ่ปังข้อสังเกตบนทฤษฏีบทของเคลเลย์Note on Cayley's Thearmผศ. ปกฤษณา กลับอุดมผศ. มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์2/2542
3905131น.ส. จารุณี ผิวขาวเมจิกสแควร์และเวกเตอร์สเปซMegic Squares and Vector Spacesผศ.กรรณิกา เกียนวัฒนาผศ. นฤมล ศรชัยยืน2/2542
3905088น.ส. กัลยาวัสถ์ สายดีการประยุกต์กราฟApplication of Graphรศ. นิตยา ณ เชียงใหม่รศ. ดร. วิเทศ ลงกาณี2/2542
3905080น.ส. กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพรเรสิดิวกำลังสี่บางแบบSome Quartic Residueผศ. ปกฤษณา กลับอุดม อ.ดร. ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์2/2542
3905066น.ส. กนกวรรณ กันคำจำนวนฟิโบนัคชีและสามเหลี่ยมฟิโบนัคชีFibonacci Numbers and Fibonacci Triangleอ.ดร. ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์ผศ. ปกฤษณา กลับอุดม2/2542
3905049นายสุทธิชัย เมืองอำไพวธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาในหนึ่งมิติFinite Element Method For One - Dimensional Problemรศ. ทศพร จันทร์คงผศ.ภัทรา โรจนไพบูลย์2/2542
3905039น.ส.วนิดา นาโลกาการแทนของตัวดำเนินการเชิงเส้นคู่บนปริภูมิฮิลแบร์ตRepresentation of Bilinear Operators on Hilbert Spaces ผศ.ดร.สุเทพ สวนใต้รศ. อำนวย ขนันไทย2/2542
3905035น.ส. รัติยา ประเสริฐสมการคลื่นในปริภูมิ 3 มิติ Three - Dimensional Wave Equationรศ. อำนวย ขนันไทย ผศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ผศ.ดร.สุเทพ สวนใต้2/2542
3905027น.ส.พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนาฟังก์ชันคงสภาพเมตริกMetric Preserving Functionsผศ. สมคิด สกุลวัฒนะอ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2542
3905018น.ส. นัยน์รัตน์ กันยะมีการวิเคราะห์ทางชีววิทยาเชิงกลศาสตร์ ของระบบหัวใจ และเส้นเลือดBiomechanical Analysis of the Cardiovascular Systemผศ. มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์อ.สิรินาฏ สุนทราทรัณย์2/2542
3905012นายธนกร อาทะเดชการหาค่าเหมาะที่สุดOptimizationผศ. ดร. สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์ผศ. สุพิน ฉายากุล2/2542
3905005น.ส. จีรวรรณ อุปมาณการส่งคงรูปConformal Mappingรศ. ทศพร จันทร์คงผศ. ดร. สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์2/2542
3905004นายจักรกฤษณ์ สมพงษ์ เฟสเพลนและสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิเส้นPhase Plane and Nonlinear Diffential Equationรศ. ทศพร จันทร์คงอ.ดร. ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์2/2542
3905214นายทศพร บรรเจิดกิจเครื่องคำนวณเมตริกซ์Metrix Calculatorผศ. ปกฤษณา กลับอุดมอ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี1/2542
3905644นางสาวจิราพร วงศ์คำThe Ideal Structure ofผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฤษณา กลับอุดมอาจารย์สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี1/2542
3905551นางสาวสุธาศิณี สุศิวะThe Amalgamation of Boundary function on Complete latticesอาจารย์สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอาจารย์ศรีจันทร์ อาวรณ์1/2542
3905214นายทศพร บรรเจิดกิจเครื่องคำนวณเมตริกซ์Matrix Calculatorผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฤษณา กลับอุดมอาจารย์สมศักดิ์ ลี้รัตนาวลี1/2542
3805443นางสาวณัฐริกานต์ เนติกิตนันท์การประยุกต์ทฤษฎีการนับของ PloyaApplications of Ploya's Enumeration Theoremรองศาสตราจารย์ดร.วิเทศ ลงกาณีรองศาสตรจารย์นิตยา ณ เชียงใหม่2/2541
3805374นางสาวสุดารัตน์ เมยไธสงความสัมพันธ์ย่อยปิดกาลัวส์Galois Closed Subrelationsอาจารย์ศรีจันทร์ อาวรณ์อาจารย์สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2541
3805373นางสาวสุดารณี จันทรมานนท์การหาสูตรคำนวณและเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาเงินผ่อนชำระคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารองศาสตราจารย์ศุภวรรณ โสตถิโยถินผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2541
3805371นางสาวสุจิตรา หินแปงกระบวนการปัวส์ซองPoisson Processผู้ช่วยศาสตาจารย์สมศักดิ์ เอี่ยมศรีทองอาจารย์ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2541
3805340นางสาวสงกรานต์ หอมแก่นจันทร์การประมาณค่าคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์โดยวิธีเพอร์เทอร์เบชันApproximate Solution for ODE : Preturbation Menthodรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์2/2541
3805291นางสาวรุ่งใจ แสงทองการคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบช)รองศาสตราจารย์ศุภวรรณ โสตถิโยถินอาจารย์วีณา ลีลานิตย์กุล2/2541
3805071นางสาวอารีรักษ์ แก้วเทพทฤษฎีพื้นฐานปริภูมิฮิลแบร์ตElementary Hilbert Space Theoryศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษาอาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2541
3805029นาวสาวพิกุล อุดคำรัมันน์อินทีกรัลแบบวางนัยทั่วไปThe generalized Riemann Integralอาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุขอาจารย์ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์2/2541
3805019นางสาวนงลักษณ์ โฮ่งสิทธิ์การศึกษาความสัมพันธ์ฟัซซีStusy on fuzzy relationรองศาสตราจารย์นวลอนงค์ อิทธิจีระจรัสผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ถาวรอธิวาส2/2541
4505674นายจีรพงษ์ พงษ์ยืนจำนวยคาทาแลนCatalan Numberรองศาสตราจารย์ดร.วิเทศ ลงกาลีรองศาสตราจารย์นิตยา ณ เชียงใหม่3/2548
4505475นางสาววชิราภรณ์ พลขันธ์การประมาณเทย์เลอร์ที่ดัดแปลงสำหรับผลเฉลยของสมการเชิงเส้นและสมการไม่เชิงเส้นOn the modified Taylor's approximation for the solution of linear and nonlinear equationรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ณ เชียงใหม่3/2548
4305629นายสุริยา กวานเหียนระบบบริหารและการจัการห้องสมุดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์Management and administration Library System of mathetics Science Faculty of Chaing Universityรองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี3/2548
4505522นางสาววิลาสินี ชูเชิดสูตรของอนุกรมซึ่งมีผลต่างของพจน์เป็นลำดับเลขคณิตThe Formula of the Series whose Differences of Terms are Arithmetic Sequencesรองศาสตราจารย์ดร.วิเทศ ลงกานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์1/2549
4505102นายเอกลักษณ์ อุตะมาแก้วการหาค่าเหมาะสมที่สุดโดยวิธีเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ค่าลดลงDescent methods in optimizationอาจารย์ดร.ธีรนุช บุนนาคอาจารย์ดร.จูลิน ลิคะสิริ2/2548
4505092นางสาวอรทัย มิ่งเชื้อจำนวนเลขคณิตที่มีความก้าวหน้า 3Arithmetic Number which have Progressive 3รองศาสตราจารย์ปฤษณา กลับอุดมอาจารย์ดร.สมภพ มูลชัย2/2548
3805219นายปิยะดนัย ปาระดีวิธีการตรวจสอบการหารลงตัวผ้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ศรชัยยืนรองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์2/2541
3805154น.ส. ตวงรัตน์ ไชยชนะการศึกษาผลคูณอนันต์ของจำนวนจริงStudy on Infinitie Products of Real Numbersศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษาอาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์2/2541
3805131นายฉัตรชัย เกิดสวัสดิ์คุณสมบัติของวาไรตี้ของดิฟเฟอเรนเซียลกรุปพรอยด์Properties of Differential groupoid Varietyอาจารย์ศรีจันทร์ อาวรณ์อาจารย์สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2541
3805099น.ส.คณิตา ยิ้มเทียนการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อคำนวณการเงินบำเหน็จบำนาญของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการรองศาสตราจารย์ศุภวรรณ โสตถิโยธินอาจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์2/2541
3805088นายกิติพร เพียรมุ่งงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องจำนวนจริงระดับมัยมศึกษาอาจารย์สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีรองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้2/2541
3805079น.ส. กัญญุตา ภู่ชินาพันธ์เฟสเพลนPhase Planeอาจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์รองศาสตราจารย์ ทศพร จันทร์คง2/2541
3805066น.ส. อธิกา โกศลกาญจน์การหาคำตอบเชิงตัวเลขของการอินทิเกรตหลายชั้นNumericle Solution of Multiple Integrationผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรา โรจนไพบูลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้2/2541
3805047น.ส. วัชราวไลย์ อุปนันท์การหารุปแบบการระบายสีของรูปทรงตันหลายเหลี่ยมใน 3 มิติ โดยใช้ทฤษฏีของ POLATo Find The Patern Inventories For Polyhedra By Polya's Theoremรองศาสตราจารย์ ดร.วิเทศ ลงกาณีรองศาสตราจารย์ นิตยา ณ เชียงใหม่2/2541
4505263นางสาวดาววิภา มีบุญอินทูอิชชันนิสติกฟัซซีไบไอดีลของกึ่งกรุปOn Intuitionistic Fuzzy Bi-Ideals of Semigroupsผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2548
3805010นายชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์เศษส่วนต่อเนื่องContinued Fractionsอาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์อาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2541
3705220นายปริเวท วรรณโกวิทการประยุกต์เรื่องเมทริกซ์ยกำลังในพันธุศาสตร์Application of Powers of a matrix of in geneticsผุ้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิกา เกียนวัฒนารองศาสตราจารย์ ทศพร จันทร์คง2/2541
3805112นายจารึก ลอยสุวรรณเทคนิคการหาคำตอบของปัญหาในรูปสมการเชิงอนุการเชิงอนุพันธ์ย่อยSolution Techniques for Models Producing PDEรศ.ทศพร จันทร์คงอ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์3/2541
4405190นายชัยยุทธ ประดิษฐ์ทองงามการหาผลเฉลยเกมส์ MastremindSolution of Mastermind Gameอาจารย์ดร.นที ทองศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี1/2548
4405104นายกาหลงทอง คชอาจระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น 2 มิติTwo Dimension Linear System of Ordinary Differential Equationalผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา โรจนไพบูลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์1/2548
4405030นางสาวเเนตรทราย หิรัญศรีโครมาติคโพลิโนเมียลChromatic Polynomialรองศาสตาจารย์ดร. วิเทศ ลงกาณีรองศาสตราจารย์นิตยา ณ เชียงใหม่1/2548
4405130นายเขมกร จินตานนท์ฟังก์ชันบางชนิดในทฤษฎีจำนวนSome function in Number Theoryผู้ช่วยศาสตร์จารย์นฤมล ศรชียยืนอาจารย์ศุภลักษณ์ โพธิ1/2548
4305235น.ส.ทัศวัจน์ วงศ์ต่อมสมการสเติมเลวิวSturm - Liouvile Equationผศ.ภัทรา โรจนไพบูลย์ผศ. ดำรง จันทร3/2546
4205361น.ส.วรลักษณ์ เมธาจารย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง กราฟในสองและสามมิติComputer Assisted Instruction on Graph in Two and Three Dimensionsผศ. กรรณิกา เกียนวัฒนารศ.นิตยา ณ เชียงใหม่3/2545
4205044นายวีระศักดิ์ ใจมูลการจำลองทรงตันSolid modelingอ.ดร.นที ทองศิริผศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี3/2545
4105214นายณัฐวัชร์ สนธิชัยThe Lattice of Closed Subsets of a Topological spaceอ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์ผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2544
4105019น.ส.ธิดารัตน์ เปลี่ยนพานิชแบบจำลองการรักษาบาดแผลA model of wound healingรศ.ทศพร จันทร์คงอ.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์2/2544
4105015น.ส.ณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์ผลการแปลงลาปลาซสองชั้นdouble laplace Transformอ.ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์รศ.ดร.วิเทศ ลงกาณี2/2544
4305089นางสาวกานต์ชนิต วงศ์แคะหล้าโครงสร้างบนเซตกำลังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอาจารย์ ดร.นที ทองศิริ2/2546
4305018นายนพรัตน์ ใจฟองการวิเคราะห์แบบจำลองของการแพร่เชื้อไวรัสโดยวิธีซิงกูลาร์เพอเทอเบชันอาจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คง2/2546
4305043นางสาววิลาวรรณ คนึงคิดระบบรหัสลับผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ศรชัยยืนอาจารย์ปรารถนา ใจผ่อง2/2546
4305038นางสาววัชรภรณ์ ไชยราชเนียร์ริง M(G) เมื่อ G= Zpk +........+ Zpkรองศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์อาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2546
4205244นายปรัญญา สัมมาทรัพย์โครงสร้างของเอนโดมอร์ฟิซึมของกราฟStructure of Graph Endomorphismsอ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์ผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2545
4305491นายวิทวัส ศักดาศิริสถาพรจำนวนโพลิตที่น้อยกว่า nรองศาสตราจารย์ปกฤษณา กลับอุดมอาจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา2/2546
4205343น.ส.รุ่งทิวา ฤาชัยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ตรีโกณมิติและการประยุกต์Computer Assisted Instruction on Trigonometry Functions and Applicationsผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอ.ภักดี เจริญสวรรค์2/2545
4305129นายจักรี คนงานบนกล่องของปีทาโกรัสรองศาสตราจารย์ปกฤษณา กลับอุดมอาจารย์ ดร.ณับกร สุคันธมาลา2/2546
4205050นายศุภฤกษ์ บำเพ็ชรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการหาวิถีที่สั้นที่สุดComputer Program for Finding Shortest Pathผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอ.ดร.นที ทองศิริ2/2545
4305391นายภรันยู จันทรโฮโมโทปีรองศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด สกุลวัฒนะ2/2546
4305619นางสาวสุมิตา ชัยศิลป์ส่วนประกอบของกราฟเคเลย์รองศาสตราจารย์ปกฤษณา กลับอุดมอาจารย์ปรารถนา ใจผ่อง2/2546
4205438น.ส.สายฝน ทาป้อมโปรแกรมช่วยสอน เรื่อง ฟังก์ชันComputer Assisted Instruction on Functionsผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีรศ.ปฤษณา กลับอุดม2/2545
4305552นางสาวศุภาพร หาญสุขสินวัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเวคเตอร์อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2546
4205001น.ส.กฤติกา สายรอดกรุ๊ปคอนกรูเอนซ์บนกึ่งกลุ่ม E-inversiveGroup Congruences on an E-inversive Semigroupผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอ.ดร.นที ทองศิริ2/2545
4305526นางสาวศิริกายดา บุญสารวังคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมการอนุพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สกุลวัฒนะ2/2546
4305500นางสาววิลาวัณย์ หาญอยู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับหาต้นไม้แผ่ไปทั่วที่น้อยที่สุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอาจารย์ ดร.นที ทองศิริ2/2546
4205018น.ส.น้ำค้าง แสงศรีจันทร์จำนวนริงโฮโมมอร์ฟิซึมจาก Zm1+...+Zmr ไปยัง Zn1+...+ZnsThe Number of Ring Homomorphisms from Zm1+...+Zmr into Zn1+...+Znsรศ.จินตนา แสนวงศ์ผศ.สมคิด สกุลวัฒนะ2/2545
4305458นางสาววรรณา พรหมมาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิณ ฉายากุล2/2546
4305425นางสาวยุวดี คันทะมูลการหาค่าเหมาะที่สุดในทางเศรษฐศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน ฉายากุล2/2546
4205015น.ส.ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์การประยุกต์ทางพีชคณิตเชิงเส้นในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับป่าไม้และประชากรสัตว์Applied Linera Algebra in Forest Management and Animal Populationอ.ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์รศ.ดร.วิเทศ ลงกาณี2/2545
4305344นางสาวเปรมฤดี วงศ์เมืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาคตัดกรวยอาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2546
4305312นายปฏิเวธ เตชะวังการพังทะลายของสะพานทาโคมะรองศาสตราจารย์ ทศพร จันทร์คงอาจารย์ ดร.นที ทองศิริ2/2546
4205053นายสมภพ พัดจาดโดเมนไอดีลหลักเป็นโดเมนเกือบยุคลิดPrincipal Ideal Domain are Almost Euclideanรศ.จินตนา แสนวงศ์อ.ปรารถนา ใจผ่อง2/2545
4305249นางสาวธิติกานต์ พันธ์พัฒนกุลเนียร์ริงM(G) เมื่อ G+....+Zรองศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์อาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2546
4205294น.ส.เพ็ญพักตร์ ไข่ทาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อนุกรมฟูริเยร์Computer Assisted Instruction on Fourier Seriesรศ.ปฤษณา กลับอุดมอ.กมลวรรณ ก่อเจริญ2/2545
4205338น.ส.รัตนา กิจต๊ะสัยสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และแบบจำลองDifferential Equation of First Order and Modellingผศ.ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์รศ.ทศพร จันทร์คง2/2545
4305064นางสาวกนกพร ตัญเจริญสุขจิตหลักการดีคัพพลิงในพีชคณิตเชิงเส้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา เกียนวัฒนา2/2546
4205005น.ส.จิตติมา คงเมืองเซต g-open และฟังก์ชัน g-continuous บนทอโพโลยีผลคูณจำกัดg-Open Set and g-Continuous Function on Finite Product Topologyรศ.ปฤษณา กลับอุดมอ.ภักดี เจริญสวรรค์2/2545
4305034นายภูษิต กวางทองคำตอบเชิงวิเคราะห์ของแบบจำลองประชากรโวทแตร์รารองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงอาจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ2/2546
4305026นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอยอนุพันธ์และการสลับที่ในริงเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2546
4205033น.ส.มนสิกานณ์ ยุกติชาติรากที่สี่ของเมทริกซ์มิติ 2x2The Quartic Roots of 2x2 Matricesรศ.ปฤษณา กลับอุดมอ.ภักดี เจริญสวรรค์2/2545
4205030น.ส.ฟาริดา จำจดคำตอบเชิงตัวเลขของสมการลาปลาสNumerical Solutions of Laplace Equationsผศ.ภัทรา โรจนไพบูลรศ.ดร.สุเทพ สวนใต้2/2545
4305014นางสาวนิภา จันทร์อ่อนเมเชอร์เฮาส์ดอร์ฟและมิติเฮาส์ดอร์ฟอาจารย์ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์อาจารย์กมลวรรณ ก่อเจริญ2/2546
4305014นายธวัชชัย เพชรธาราทิพย์การประยุกต์พีชคณิตเชิงเส้นในแคลคูลัสอาจารย์ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์อาจารย์ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา2/2546
4105545น.ส.เอื้อมพร วิทยารัฐคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอินทิกรัล 2 ชั้นComputer Assisted Instruction on Double Integralsรศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2544
4105521น.ส.อภิญญา แก้วหล้าโฮมเพจช่วยสอนเรื่องตรรกศาสตร์Homepage Assisted Instruction on Logicอ.ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์รศ.ดร.สุเทพ สวนใต้2/2544
4105386น.ส.ระพีพรรณ กันทะวงศ์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาคตัดกรวยComputer Assisted Instruction on Conic Sectionsอ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์ผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2544
4105350น.ส.พิศมัย สุรวิทย์สมการเลอร์จองด์และสมการเบสเซลThe Legendre and Bessel Equationsผศ.ดำรง จันทรอ.ทองพูล อิทธิสริยานนท์2/2544
4105336น.ส.พริ้มรวี สมงามคำตอบเชิงตัวของสมการอินทิกรัลNumerical Solutions of Integral Equationsผศ.ภัทรา โรจนไพบูลรศ.ดร.สุเทพ สวนใต้2/2544
4105247น.ส.ธันยาภรณ์ รัตนปรีชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรมเชิงเส้นComputer Assisted Instruction on Linear Programmingอ.ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์ผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2544
4105146นายคมสัน สีจ๊ะแปงโฮมเพจช่วยสอนเรื่องสมการของระนาบรศ.ดร.สุเทพ สวนใต้อ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2544
4105095นายสุริยา จันทร์รอดเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการหาอนุพันธ์ย่อยComputer Game Assisted Instruction on Partial Differentiationผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2544
4105083นายสียะนนท์ เอี่ยมดีสมาชิกจีโคลสบนแลตทิซสมบูรณ์Generalized Closed Elements on Complete Latticesอ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์ผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2544
4105078น.ส.โสมภิลัย ปัญญาดีทฤษฎีบทการลู่เข้าและการแปลงฟูเรียร์The Convergence Theorem and the Fourier Trasformผศ.ดำรง จันทรอ.ทองพูล อิทธิสริยานนท์2/2544
4105075นายสถาปัตย์ หงษ์ทองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมComputer Assisted Instruction on Exponential and Logarithmic Functionผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2544
4105073น.ส.ศุภลักษณ์ โพธิThe Extention of Groupผศ.ดำรง จันทรผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์2/2544
4105072นายศักดิ์ชาย ขวัญสินขอบเขตค่าคาดเคลื่อนชนิดคู่ของอนุกรมบวกที่ลู่เข้าAn Error Bounding Pair of Positive Convergent Seriesรศ.ปฤษณา กลับอุดมอ.ภักดี เจริญสวรรค์2/2544
4105055น.ส.มาณี กิ่งก้ำสมการสตูม ลูวิลล์แบบทั่วไปRegular Sturm-Liouville Problemผศ.ดำรง จันทรอ.ทองพูล อิทธิสริยานนท์2/2544
4105052นายไภสัชชา อินพูลใจการวางนัยลอการิทึมสำหรับสมการเอกซ์โพเนนเชียลเชิงเส้นA Generalized Logarithm for Exponential-Linear Equationsอ.ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์รศ.ดร.วิเทศ ลงกาณี2/2544
4105050นายไพรัส แสงสุขการทำนายประชากรอำเภอพญาเม็งรายในอีก 10 ปี โดยใช้Leslie MatrixThe Ten Years Prediction of Amphur Payamengrai by Leslie Matrix Methodผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์ผศ.กรรณิกา เกียนวัฒนา2/2544
4405433นางสาวมัลลิกา ทานุสิทธิ์อนุพันธ์โดยนัยทั่วไปของลาโชสLanczos'Generalized Derivativeอาจารย์กมลวรรณ ก่อเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา โรจนไพบูลย์3/2548
4105037นายประสิทธิ์ ช่อลำเจียกสูตรวิธีทำซ้ำของอันดับที่สูงขึ้นA Procedure for Obtaining Iterative Formulars of Higher Orderรศ.สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์รศ.ดร.สุเทพ สวนใต้2/2544
4405421นายภาณุวัฒน์ นะทีระเบียบวิธีของซิมสันSimpson' methodอาจารย์ดร.ธีรนุช บุญนาคอาจารย์ดร.จูลิน ลิคะสิริ3/2548
4405662นายอัสวเทพ คูณทวีพาณิชย์ทฤษฏีจุดตรึงสำหรับการส่งนอนเอกซ์แพนซีฟFixed Point Theory for Nonexpansiveรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพ สวนใต้ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย2/2548
4405550นายสมพร พุทธาระเบียบวิธีโฟรเบนิอุสFrobenius Methodรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพ สวนใต้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจ2/2548
4405474นายวรวุฒิ เลาว้างบางทฤษฏีเกี่ยวกับ fixed point บนปริภูมิ BanachSome fixed point theorems in Banach spacesอาจารย์ศุภลักษณ์ โพธิอาจารย์ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์2/2548
4405354นายปิยรัตน์ ชูสง สมบัติทางเรขาคณิตบางประการของเฮาสดอร์ฟเมตริกSome Geometry of Hausdorff Mertricอาจารย์ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์อาจารย์ดร.ธีรนุช บุญนาค2/2548
4405177นางสาวชนินาถ พรหมพิงค์ปัญหาไปเฟอร์เคชั่นของสมการเชิงอนุพันธ์A Bifurcation Problem in Differrential Equationsรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงอาจารย์ดร.นที ทองศิริ2/2548
4405073นายเอกชัย อุตมะสื่อการสอนอนุพันธ์ย่อยออนไลน์partial differrential onlineผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์อาจารยืดร.เชิดศักดิ์ แซ่ลี่2/2548
4105020น.ส.ธีรนุช สืบเจริญแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ Growth Factor ที่นำไปส่การเจริญเติบโตของหลอดเลือดฝอยในเรตินา และการสร้างหลอA Mathematical Model of Growth Factor Induced Capillaly Growth in the Retina and Retina Neovasculariรศ.ทศพร จันทร์คงอ.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์2/2544
4105019น.ส.ธิดารัตน์ เปลี่ยนพานิชแบบจำลองการรักษาบาดแผลA Model of Would Healingรศ.ทศพร จันทร์คงอ.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์2/2544
4105018นายทัศนัย ชำนาญเพชรคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นComputer Assisted Instruction on Elementary Graph Theoryรศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2544
4105017นายเทอดศักดิ์ กันธโยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเมตริกซ์Computer Assisted Instruction on Matricesผศ.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอ.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์2/2544
4405070นางสาวอรวรรณ พรมแก้ววิธีการ 2 วิธีในการหาคำตอบสมการอินทิกรัล(แบบโวเตราและแบบเฟรดโฮม)Two Methods for Solving Integral Equantions(Volterra,Fredholm)อาจารย์กมลวรรณ ก่อเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์2/2548
4105015น.ส.ณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์ผลการแปลงลาปลาส 2 ชั้นDouble Laplace Transformอ.ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์รศ.ดร.วิเทศ ลงกาณี2/2544
4105009น.ส.จุฑารัตน์ คงสอนการประมาณค่าของอินทิกรัลเชิงตัวเลขสำหรับ 2 ตัวแปรAn Optimization Approach to Numerical Intigration in Two Dimensionsผศ.ภัทรา โรจนไพบูลรศ.ทศพร จันทร์คง2/2544
4405067นางสาวหทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุลOn rearrangements of seriesอาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุขอาจารย์ดร.ณัฐกร สุคัณธมาลา2/2548
4105005นายจักรี นันทดิลกการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยใช้เมตริกซ์A Method of Encording and Decording using Matrix Transformationผศ.มัลลิกา ถาวรณ์อธิวาสน์ผศ.กรรณิกา เกียนวัฒนา2/2544
4405064นางสาวสุภาภรณ์ เสาร์สิงห์แบบจำลองที่มีความล่าช้าของการเจรฺญเติบโตของ ryegrass และ cloverA delay model for the growth of ryegrass - clover mixturesรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงอาจารย์ดร.นที ทองศิริ2/2548
4005518นายสมเดช พิศาลไพโรจน์รูทเตดทรีRooted Treesรศ.นิตยา ณ เชียงใหม่รศ.ดร.นิเวศ ลงกาณี2/2544
4405062นางสาวสุทธิดา วงศ์แก้วการแปลงสภาพบน NOrder Presserving Transformations on Nรองศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์อาจารยืรุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2548
4405056นาวสาวศุภรางค์ ทาอุปรงค์สมบัติความนูนเอกรูปของปริภูมิลำดับลอเรนท์ที่มีมิติสองUniform Convexity Property of Two - Dimentional Lorent Sequence Spacesรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพ สวนใต้ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย2/2548
4405050นางสาววารุนันท์ อินถาก้อนคอนกรูเอนซ์บนกึ่งกรุป ZnCongruentes on the semigroup of Znรองศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย2/2548
4405049นางสาววรรณศิริ วรรณสิทธิ์กราฟจุดยอดกลและกราฟลำดับกลvectex magic graph and order magic graphอาจารย์ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์รองศาสตราจารย์ดร.วิเทศ ลงกาณี2/2548
4405048นายวรพงศ์ ฟูปินวงศ์ทฤษฏีจุดตรึงบานาคและการประยุกต์Banach Fixed point Theory and Applicationรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพ สวนใต้ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย2/2548
4405046นางสาวรัตนันต์ภรณ์ สีสันเงื่อนไขที่เพียงพอสำหรับการเป็น hamiltionian graphsOne sufficient Condition For hamiltionian Graphsรองศาสตราจารย์ดร.นิตยา ณ เชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดร.วิเทศ ลงกาณี2/2548
4405040นายภานุ สำอางสมบัติจุดตรึงในปริภูมิเมตริกไฮเปอร์คอนเวกช์The Fixed point property in hyperconvex Metric Spaceศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษารองศาสตราจารย์ดร.สุเทพ สวนใต้2/2548
4405025นางสาวนริศรา โกเสนตอคำตอบเชิงตัวเลขระบบสมการอนุพันธ์พีชคณิตและการประยุกต์Numerical solution of differential - algrabraic equation systems and applicationsรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงอาจารย์ ดร.นที ทองศิริ2/2548
4405020นาวสาวทัชชา สุตตสันต์Clifford Semigroup and Stron Semilattice of Group are equivalentผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2548
4405018นางสาวทักษพร บุตรสาวการคำนวณผลบวกของอนุกรมอนันต์Calculating soms of infinite seriesอาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุขอาจารย์ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา2/2548
4405017นายทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์รีซัลแทนต์ และการประยุกต์Resultants and Applicationอาจารย์คร.นที ทองศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2548
4405009นางสาวจีระนุช แปงเครื่องการลู่เข้าแบบอ่อนในปริภูมินอร์มอาจารย์ศุภลักษณ์ โพธิอาจารย์ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์2/2548
4405007นางสาวจันทร์ประภา เตจาคำเรขาคณิตบางประการของเซตย่อยของ Rn ซึ่งเป็นเซตกระซับและไม่เป็นเซตว่างSome Geometry of H(Rn)อาจารย์ดร.ปิยะพงศ์อาจารย์ดร.ธีรนุช บุญนาค2/2548
4405003นางสาวกุณฑลี ไชยสีสมบัติความนูนของปริภูมิลำดับเซซาโรที่มีมิติลวงConvexity Propertics of Two - Dimensinal Cesaro Sequence Spacesรองศาสตราจารย์.ดร.สุเทพ สวนใต้ศาสตราจารย์อำนวย ขนันไทย2/2548
4405001นานกัมปนาท ดอนลาวไฮเพอร์กราฟHypergraphผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2548
4105470นายสราวุฒิ วิรุฬห์ธนวงศ์โปรแกรมตรวจสอบพีชคณิต BCK ด้วยภาษา PHPBCK-Prover using PHPอาจารย์ดร.นที ทองศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ ลี้รัตนาลี2/2548
4505524นายวีรชัย สุขรวยจำนวนวิธีจัดของ r สิ่งลงใน n กล่องThe Number of Arrangements of r Things into n Boxesรศ.ดร.วิเทศ ลงกานีอ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดี2/2548
4505446นายยุทธพงษ์ นันตะแขมสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นที่มีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรLinear Diophantine Equations with More Than Two Variablesผศ.นฤมล ศรชัยยืนอ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดี2/2548
4505175นายจีรศักดิ์ พงษ์ยืนจำนวนคาทาแลนCatalan Numberรศ.ดร.วิเทศ ลงกานีผศ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2548
4505672นายอารัมภ์ บุญธรานุรักษ์ฮิตโพลิโนเมียลHit Polynomialรศ.ดร.วิเทศ ลงกานีรศ.นิตยา ณ เชียงใหม่2/2548
4505008นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญการสร้างโมเดลและการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม ExcelModel Building and solving by Using the Excel Programรศ.ประทีป จันทร์คงผศ.สุพิน ฉายากุล2/2548
4505061นายระศิเมษ เมืองช้างทฤษฎีบทจุดคงที่ในปริภูมิบานาคFixed Point Theory in Banach Spacesศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษาผศ.รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2548
4505102นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้วการหาค่าเหมาะสมที่สุดโดยวิธีเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ค่าลดลงDescent Methods in Optimizationอ.ดร.ธีรนุช บุณนาคอ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ2/2548
4505090นายอรรถกร ใจเดชฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและการประยุกต์Logarithm and Exponential Functions and Applicationsผศ.ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์ผส.สุพิน ฉายากุล2/2548
4505062นางสาวรุ่งทิวา แก้วโม่งสัมประสิทธิ์มัลติโนเมียลMultinomial Coefficientsรศ.ดร.วิเทศ ลงกานีผศ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2548
4505059นางสาวมัฑนา ดงปาลีกราฟจุดยอดกลที่มีจำนวนจุดยอดเป็นเลขคู่Vertex-Magic Graph with Even Verticesอ.ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์รศ.ดร.วิเทศ ลงกานี2/2548
4505036นายธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อฮามิลโทเนียน ไลน์ กราฟHamiltonian Line Graphรศ.รัตนา ณ เชียงใหม่รศ.ดร.วิเทศ ลงกานี2/2548
4505427นายภูษณะพงษ์ วงศ์รัตน์เครื่องมือที่ใช้เป็นวิธีการแก้สมการอินทิกรัลของเฟริดโฮล์มชนิดที่2Arew Mechanical Algorithm for Solving the Second Kind of Fredholm Integer Equationอ.ชัยพร ตั้งทองอ.ดร.สมภพ มูลชัย2/2548
4505025นายวชรัช โรจนประเสริฐการศึกษาการแพร่กระจายและการควบคุมของโรคไข้เลือด : กรณีศึกษาในจังหวัดตาก ประเทศไทยEpidemiology of Dongve Virus Transmission and Contral : A Case Study in Tak, Thailandอ.ดร.จูลิน ลิคะศิริอ.ดร.ธีรนุช บุนนาค2/2548
4505236นางสาวดาววิภา มีบุญอินทูอิชชันนิสติกฟัซซีไบไอดัลของกึ่งกรุปOn Intuitionistics Fuzzy Bi-Ideals of Semigroupsผศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีผศ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2548
4505677นางสาวอุไรวรรณ ด้วงดีจำนวนเอ็นโดมอร์ฟิซึมบนวิถีที่มีทิศทางและการประยุกต์ใช้The Numbers of Endomorphisms on Directed Paths and it's Applicationsผศ.ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์ผศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2548
4505623นายเสกสรร ใฝ่ใจเมทริกซ์อาดามาร์Hadamard matricesอาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุขผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สกุลวัฒนะ2/2548
4505236นางสาวดาววิภา มีบุญอินทูอิชชันนิสติกฟัซซีไบไอดีลของกึ่งกรุปOn Intuitionistic Fuzzy Bi-Ideals of Semigroupsผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2548
4505086นายเสน่ห์ อยู่สุขเอ้าทเทอร์โมสท์สตรองลี่โซลิดวาไรตี้ของกึ่งกรุปOutermost Strongly Solid Varieties of Semigroupsผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2548
4505067นางสาววาจารี วีระq ไอดีลและ a ไอดีลในพีชคณิต BCIq- Ideals and a-Ideals in BCI - Algebrasผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์2/2548
4505560นายสถาปัตย์ พละทรัพย์โลคอลลี่สตรองเอ็นโดมอร์ฟิซึมบนวิถีLocally Strong Endomorphisms on Pathsผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2548
4505043นางสาวบัณฑิตา ฉัตรเทความสัมพันธ์ระหว่าง เซมิกรุปแบรนด์ และเซมิกรุปรีแมทริกซ์The Relation between Brandt Semigroups and Rees Maผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2548
4505015นางสาวคันธารัตน์ ทาตะนีกรุปจำกัดขนาด 2x2 ของเมทิกซ์จำนวนเต็มFinite Groups of 2x2 Integer Matricesอาจารย์ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี2/2548
4505627นางสาวหทัยชนก อัศรานุรักษ์การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางนิเวสวิทยาที่มีผลต่อการสูญพันธุ์Speies Extinction problem : Genetic VS Ecologicalรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงอาจารย์ดร.มรกต เก็บเจริญ2/2548
4505093นายอริญชัย กาวิชัยการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาการเจริญเติบโตของก้อนเนื้องอกUsing Mathemetics to Study Solid Tumor Growthรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงอาจารย์ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ2/2548
4405066นายเสกสรร วงศ์อินถาทฤษฎีจำนวนและการเข้ารหัสแบบ RSANumber Theory and RSA Cryptographyผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลีอาจารย์ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์2/2548
4405093นายก่อเกียรติ ศิจิตต์เคเลย์กราฟของโมโนเจนนิคเซมิกรุปCayley Graph of Monogenic Semigroupsรองศาสตราจารย์ปฤษณา กลับอุดมรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพ สวนใต้2/2548
4505065นางสาววัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์สมภาคเล็กสุดเฉพาะกลุ่มบนเซมิกรุปการคูณ Z(p k)Minimal congruences on the Multiplicative Semigrouรองศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์อาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข2/2548
4505184นายเจษฎา สมใจตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่ใช้สมการเชิงอนุพันธ์Mathematical Models with Differential Equationsรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงอาจารย์ดร.มรกต เก็บเจริญ2/2548
4505100นายเอกพล กมลเพชรการหาคำตอบเชิงตัวเลขของปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการอนุพันธ์The Numerical Solution of Atiff IVPs for ODEsอาจารย์ชัยพร ตั้งทองอาจารย์ดร.สมภพ มูลชัย2/2548
4505605นางสาวสุภาภรณ์ จี้สอนระเบียบวิธีรัง คัตตาRunge-Kutta Methodsอาจารย์ชัยพร ตั้งทองอาจารย์ดร.สมภพ มูลชัย2/2548
4505075นายสมเกียรติ อินทสิงห์สูตรอนุกรมซึ่งมีลำดับของผลต่างของพจน์เป็นลำดับเรขาคณิตThe formula of the series whose differences of terรองศาสตราจารย์คร.วิเทศ ลงกาณีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ณ เชียงใหม่3/2548
4505174นายจีรศักดิ์ พงษ์ยืนจำนวนคาทาแลนCatalan Numberรองศาสตราจารย์คร.วิเทศ ลงกาณีรองศาสตราจารย์นิตยา ณ เชียงใหม่3/2548
4505671นายอารัมภ์ บุญธรารักษ์ฮิตโพลิโนเมียวHit polynomialรองศาสตราจารย์คร.วืเทศ ลงกาณีรองศาสตราจารย์นิตยา ณ เชียงใหม่3/2548
4505474นางสาววชิราภรณ์ พลขันธ์การประมาณเทย์เลอร์ที่ดัดแปลงสำหรับผลเฉลยของสมการเชิงเส้นและสมการไม่เชิงเส้นOn the modified Tayylor's approximation for the soรองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์3/2548
4505609นายสุรชัย บุญเรืองความสัมพันธ์ฟัซซีFuzzy Relationsผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สกุลวัฒนะผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข3/2548
4305629นายสุริยา กวานเหียนระบบบริหารและจัดการห้องสมุดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์Management and Administration Library System of maรองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี3/2548
4505099นางสาวอุทุมพร อาสว่างตัวดำเนินการบนปริภูมิผลคูณภายในOperators on Inner Product Spacesอาจารย์ ดร.สมรักษณ์ อุตุดีรองศาสตราจารย์ปฤษณา กลับอุดม3/2548

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-943327 แฟกส์ 053-892280