การนำชมวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ แก่กลุ่มนักวิชาการ Textile Friends

จากสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์