โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง "ย้อนรอยโบราณสถานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น"

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ ๓ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕

ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่

โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์