การบรรยายเรื่อง "วิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์"

โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

การนำชมวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ

โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์  อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ผศ.ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ คุณกฤติยาพร วงษา และคุณวรณ์ ดอนชัย

ณ วัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๒

บทความที่เกี่ยวข้อง