การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีใน

วันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๒

วันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในงานวันวิชาการครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินชมนิทรรศการงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรวมถึงนิทรรศการของหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน จำนวนมาก ได้เข้าชมผลงานของหน่วยวิจัยฯ