การนำชมวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ แก่พระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาส

จาก Birken Forest Buddhist Monastery ประเทศแคนาดา

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ และอาจารย์อรรคพล สาตุ้ม