การศึกษาดูงาน "โครงการวิจัยจิตรกรรมฝาผนังและโครงสร้างเจดีย์วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีทางเคมีและคณิตศาสตร์เบื้องต้น"

ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัยในศาสตร์แขนงอื่นๆ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน ๓๐ น พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน ๒ น จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔  ณ วัดอุโมงค์(ชิงดอยสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่

โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์, อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ และอาจารย์สุรชัย จงจิตงาม