หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัย ประจำปี 2561 (ฉบับที่1)

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์

เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัย ประจำปี 2561 (ฉบับที่1)

———————————————

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัย ดังนี้

 1. ผู้ช่วยวิจัยหมายถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรและสาขาต่อไปนี้
  • หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ทุกแบบ)
  • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะแผน ก)
  • หลักสูตรปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เฉพาะแผน ก)
  • หลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ (เฉพาะแผน ก)
 1. ผู้ช่วยวิจัยต้องไม่ได้รับทุนอื่นที่มีการสนับสนุนค่าลงทะเบียน
 2. ผู้ช่วยวิจัยต้องไม่อยู่ระหว่างการขยายเวลาการศึกษาแบบพิเศษ
 3. ผู้ช่วยวิจัยสามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกินคนละ 1 ครั้ง
 4. ผู้ช่วยวิจัยสามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน (ตามเอกสารหมายเลข 1) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ต่อหัวหน้าศูนย์ฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
 5. ศูนย์ฯ จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ตามจ่ายจริง) คนละไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้ผู้ช่วยวิจัยต้องแนบใบเสร็จค่าลงทะเบียนฉบับจริงด้วย
 6. ศูนย์ฯ จะสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยตามลำดับการยื่นขอรับการสนับสนุนจนกว่างบประมาณจะหมด

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง)

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์