ช่องทางการขอทุนอุดหนุนการเสนอผลงาน

 

 

 

 

ช่องทางการขอทุนอุดหนุนการเสนอผลงาน
และการทำวิจัยของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์

1) จากค่าธรรมเนียมพิเศษ ป โท
และ ป เอก
(ติดต่อรับเอกสารได้ที่พี่แอน)

ระดับ ป. เอก
สามารถทำเรื่องขอรับการสนับสนุนตลอดหลักสูตร ได้ไม่เกิน
3 ครั้ง และในสามครั้งนี้จะเป็นระดับต่างประเทศได้ไม่เกิน 1 ครั้ง

ระดับ ป. โท
สามารถทำเรื่องขอรับการสนับสนุนตลอดหลักสูตร ได้
1 ครั้ง

                อัตราการสนับสนุน

                ภายในประเทศ
ไม่เกิน
5,000
(ตามจ่ายจริง) 

                ต่างประเทศประเทศ
ไม่เกิน
20,000
(ตามจ่ายจริง) 

2) จากห้องปฏิบัติการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา
(รายละเอียด ใน วิจัย บนเวปไซด์ ภาควิชา)

– เป็นทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยงบประมาณไม่เกิน
3,000 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ตลอดหลักสูตร


ผู้ช่วยวิจัยหมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์
และเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว

– ต้องส่งรายงานการใช้เงิน

3)  จากหลักสูตร
(ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ หรือ
CEM)
(รายละเอียด ใน วิจัย บนเวปไซด์ ภาควิชา)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาในการเสนอผลงาน
ในที่ประชุมทางวิชาการ

นักศึกษาแต่ละคนสามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน
2 ครั้ง โดยกรณีที่ขอรับการสนับสนุน 2
ครั้งจะต้องนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1
ครั้งทั้งนี้วงเงินรวมกันต้องไม่เกิน 25,000 บาท

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศของนักศึกษาครั้งละไม่เกิน
20,000 บาท
ทั้งนี้นักศึกษาผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนที่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อมาปฏิบัติงานระยะสั้น
ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท

ให้ยืมค่า paper charge ของวารสารที่นักศึกษาส่งผลงานไปตีพิมพ์ ไม่เกิน 20,000
บาทต่อผลงาน และยืมได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อคน และต้องคืนเงินภายใน 2 ปี

4) จากบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
สนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา นำผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
ไปร่วมกิจกรรมดังนี้

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย เรื่องละ
3,000 บาท

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย เรื่องละ
1,000 บาท

การไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก สนับสนุนค่าใช้จ่าย วงเงินไม่เกิน
10,000 บาท

การไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย วงเงินไม่เกิน
3,000 บาท

การไปฝึกอบรมระยะสั้น ณ
ต่างประเทศ ระยะเวลาอย่างน้อย
2 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3
เดือน สนับสนุนค่าใช้จ่ายวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท

http://www.grad.cmu.ac.th/web2008/scholarship3.php

 

 

ใส่ความเห็น