ห้องปฏิบัติการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

เกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ห้องปฏิบัติการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านคณิตศาสตร์และการประยุกต์

==============================================================================

1. ชื่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย ศ.ดร. สุเทพ สวนใต้

2. รายชื่อสมาชิกนักวิจัยหลัก

 1. ศ.ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา
 2. ศ.ดร. สุเทพ สวนใต้
 3. รศ.ดร. สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
 4. รศ.ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
 5. รศ. จินตนา แสนวงศ์

3. รายละเอียดการใช้งบประมาณที่เสนอพิจารณา

3.1 โครงการวิจัย (พื้นฐาน, การเรียนการสอน, สื่อ)  

 • เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 • ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จบการศึกษาสูงสุดมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
 • หากผู้ขอรับการสนับสนุนมีงบประมาณในการทำวิจัยจากแหล่งทุนอื่นในปีที่เสนอขอ งบประมาณที่ได้รับ (คิดตามสัดส่วน) จะต้องไม่เกิน 20,000 บาท
 • สนับสนุนคนละไม่เกิน 1 ครั้ง
 • ต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

3.2 การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศระยะสั้น

 • สนับสนุนเป็นค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง ไม่เกิน 10,000 บาท (ตามจ่ายจริง)
 • สนับสนุนเฉพาะนักวิจัยหลักของห้องปฏิบัติการวิจัย เท่านั้น
 • สนับสนุนคนละไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี
 • ต้องส่งรายงานการใช้เงิน

ใส่ความเห็น