เกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหลักสูตร

เกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หลักสูตรที่มีนักศึกษาผู้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตร์กำหนดระเบียบการใช้เงินดังกล่าวดังนี้

  1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาในการเสนอผลงาน ในที่ประชุมทางวิชาการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
    • นักศึกษาแต่ละคนสามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยกรณีที่ขอรับการสนับสนุน 2 ครั้งจะต้องนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งทั้งนี้วงเงินรวมกันต้องไม่เกิน 25,000 บาท
  2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศของนักศึกษาครั้งละไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้นักศึกษาผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนที่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อมาปฏิบัติงานระยะสั้น ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  4. ให้นักศึกษายืมค่า paper charge ของวารสารที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลงานไปตีพิมพ์ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อผลงาน และยืมได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อนักศึกษา 1 คน (ดาวน์โหลดเอกสาร) และต้องคืนเงินภายใน 2 ปี
  5. ให้อาจารย์ยืมค่า paper charge ของวารสารที่ส่งผลงานไปตีพิมพ์ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อผลงาน และยืมได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่ออาจารย์ 1 คน (ดาวน์โหลดเอกสาร) และต้องคืนเงินภายใน 2 ปี

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน

  • ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนส่งรายละเอียดงบประมาณที่เสนอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ (หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณารายละเอียดการขอรับการสนับสนุน
  • ส่งใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้เงินทุกครั้ง (หากส่งไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์ในการขอรับการสนับสนุนครั้งต่อไป)

ใส่ความเห็น