งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
ใบสมัคร ออนไลน์